Statut

Celami statutowymi Stowarzyszenia „Integralni w Zdrowiu” są:

 1. ochrona praw i reprezentowanie interesów pacjentów leczonych terapią zintegrowaną;
 2. wspieranie i inicjowanie procesów zmierzających do podniesienia standardów leczenia polskich pacjentów;
 3. wspieranie i integracja pacjentów leczonych tradycyjnymi oraz uzupełniającymi metodami leczenia;
 4. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjno-informacyjnej na rzecz pacjentów leczonych terapią zintegrowaną;
 5. prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjno-informacyjnej dotyczącej profilaktyki pierwotnej
  i wtórnej, wczesnej diagnostyki i leczenia różnych chorób oraz informowanie społeczeństwa
  o problematyce tych chorób;
 6. inicjowanie w debacie publicznej kwestii związanych z jakością i dostępności do terapii zintegrowanej oraz zabiegów ratujących życie pacjentów;
 7. inicjowanie działań sprzyjających poprawie jakości i dostępności do terapii dla polskich pacjentów;
 8. inicjowanie i wspieranie działań związanych z poprawą systemu kształcenia kadr w zakresie terapii związanych z leczeniem terapią zintegrowaną;
 9. współpraca z parlamentem, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie jakości i dostępności do różnych metod leczenia polskich pacjentów opartych na rzetelnych badaniach naukowych;
 10. współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami pacjenckimi.

 

Powyższe cele realizujemy za pomocą:

 1. pozafinansowe wspieranie pacjentów leczonych terapią zintegrowaną, ich rodzin i opiekunów;
 2. prowadzenie działań promujących podnoszenie standardów leczenia;
 3. organizowanie kongresów, konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów w kwestiach związanych
  z celami Stowarzyszenia;
 4. uczestniczenie w ważnych z punktu widzenia celów Stowarzyszenia wydarzeniach naukowych, politycznych i innych związanych z opieką medyczną dla polskich pacjentów;
 5. współpracę z jednostkami uczestniczącymi w ochronie zdrowia, takimi jak parlament, organy administracji państwowej i samorządowej, organizacje lekarskie, pielęgniarskie i pacjenckie oraz innymi istotnymi partnerami;
 6. prezentowanie swoich opinii, stanowisk i postulatów w sprawach dotyczących problemów pacjentów oraz kierunków rozwoju polityki zdrowotnej w zakresie dostępu do terapii zintegrowanych organom władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz społeczeństwu, za pośrednictwem mediów;
 7. rozwijanie kontaktów i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pacjenckimi, działającymi na rzecz pacjentów leczonych terapią zintegrowaną;
 8. działalność publikacyjną i wydawniczą (wydawanie książek, czasopism, broszur) w zakresie prezentacji oraz upowszechniania celów Stowarzyszenia;
 9. podejmowanie działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowymi celami Stowarzyszenia;
 10. inicjowanie i współorganizowanie akcji w celu zgromadzenia środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia.

 

Wszystkich Państwa serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia (kliknij poniżej)

Statut Stowarzyszenia INTEGRALNI W ZDROWIU